Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/40497
Title: Nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và vấn đề con người - Tiếp cận từ mục tiêu và động lực của sự phát triển
Authors: Nguyễn, Trọng Chuẩn
Keywords: Nền kinh tế thị trường
Định hướng
Con người
Tiếp cận
Mục tiêu
Động lực của sự phát triển
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Cộng sản;Số 953 .- Tr.68-73
Abstract: Kinh tế thị trường là thành quả của văn minh nhân loại, được Đảng và Nhà nước Việt Nam vận dụng một cách đúng đắn, khách quan, khoa học, sáng tạo, trở thành nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, trong đó nhấn mạnh vị trí, vai trò của con người chính là động lực và cũng là mục tiêu cao nhất của sự phát triển.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/40497
ISSN: 2734-9063
Appears in Collections:Cộng sản

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.33 MBAdobe PDF
Your IP: 3.238.232.88


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.