Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/40499
Title: Xây dựng khối đại đoàn kết các dân tộc trên địa bàn tỉnh Lai Châu - Kết quả và một số kinh nghiệm
Authors: Giàng, Páo Mỷ
Keywords: Xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc
Tỉnh Lai Châu
Kết quả và một số kinh nghiệm
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Cộng sản;Số 953 .- Tr.74-77
Abstract: Là tỉnh miền núi, biên giới phía Tây Bắc của Tổ quốc, có vị trí đặc biệt quan trọng về quốc phòng, an ninh, nơi có 20 dân tộc anh em cùng sinh sống, những năm qua, Đảng bộ tỉnh Lai Châu luôn quán triệt sâu sắc, quan điểm, chủ trương của Đảng, tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng và phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc; đồng thời, vận dụng đúng đắn, phù hợp với tình hình thực tiễn của tỉnh nhằm phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết các dân tộc, tạo nên sức mạnh tổng hợp để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị đã đề ra.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/40499
ISSN: 2734-9063
Appears in Collections:Cộng sản

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.6 MBAdobe PDF
Your IP: 3.236.239.91


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.