Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/40501
Title: Mô hình nghiên cứu các nhân tố ánh hưởng đến ý định gửi con đi du học nước ngoài của phụ huynh học sinh ở Việt Nam
Authors: Nguyễn, Thị Anh
Keywords: Du học nước ngoài
Ý định phụ huynh
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Kinh tế Dự báo;Số 27 .- Tr.117-120
Abstract: Bằng phương pháp nghiên cứu phân tích, tổng hợp. tác giả kế thừa lý thuyết của các nhà nghiên cứu trước đây về các nhân tố ảnh hưởng đến ý định mua của người tiêu dùng để thực hiện nghiên cứu nhằm đề xuất mô hình các nhân tố ảnh hưởng đến ý định gửi con đi du học nước ngoài của phụ huynh học sinh ở Việt Nam. Mô hình lý thuyết do tác giả đề xuất bao gồm 5 nhân tố tác động đến ý định gửi con đi du học nước ngoài của phụ huynh học sinh. Trong đó, kế thừa 3 nhân tố từ lý thuyết hành vi có kế hoạch (TPB) của Ajzen (1991) đó là: Thái độ đối với hành vi; Chuẩn mực chủ quan; Nhận thức về kiểm soát hành vi và mở rộng mô hình với 2 nhân tố là: Giá trị nhận thức; Mong muốn.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/40501
ISSN: 0866-7120
Appears in Collections:Kinh tế và Dự báo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.62 MBAdobe PDF
Your IP: 3.80.3.192


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.