Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/40504
Title: Mối quan hệ giữa tăng trưởng kinh tế và xây dựng văn hóa trong phát triển bền vững ở Việt Nam
Authors: Lê, Ngọc Hùng
Keywords: Tăng trưởng kinh tế
Phát triển văn hóa
Phát triển bền vững
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Lý luận - Chính trị;Số 10 .- Tr.3-12
Abstract: Ở Việt Nam, tiếp cận vi mô về phát triển văn hóa xem xét học tập suốt đời và đổi mới giáo dục hệ các giá trị, chuẩn mực, kỹ năng văn hóa và tiếp cận vĩ mô về phát triển văn hóa với trọng tâm là phát triển hệ thống văn hóa, công nghiệp văn hóa và thị trường văn hóa đều cho thấy mối quan hệ chặt chẽ, biện chứng giữa tăng trưởng kinh tế và xây dựng văn hóa trong phát triển bền vững kinh tế - xã hội. Xây dựng văn hóa trong phát triển bền vững ở Việt Nam theo hướng xây dựng xã hội học tập, đổi mới giáo dục ở cấp độ vĩ mô và phát triển hệ thống văn hóa, công nghiệp văn hóa và thị trường văn hóa trên cấp độ vĩ mô.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/40504
ISSN: 2525-2585
Appears in Collections:Tạp chí Sinh hoạt lý luận

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3.11 MBAdobe PDF
Your IP: 54.198.139.112


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.