Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/40511
Title: Mô hình các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển nguồn nhân lực giảng viên của các trường đại học ngoài công lập tại Việt Nam
Authors: Trần, Việt Anh
Keywords: Mô hình
Nhân tố ảnh hưởng
Phát triển
Nguồn nhân lực
Giảng viên
Đại học
Ngoài công lập
Việt Nam
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương;Số 575 .- 40-42
Abstract: Phát triển nguồn nhân lực giảng viên đại học ngoài công lập chịu sự ảnh hưởng của nhiều nhân tố, phân thành nhân tố thuộc môi trường bên trong tổ chức và nhân tố thuộc môi trường bên ngoài tổ chức. Các nhân tố thuộc môi trường bên ngoài tổ chức gồm 4 nhân tố; và các nhân tố thuộc môi trường bên trong tổ chức gồm 8 nhân tố. Bài viết của tác giả nghiên cứu khung lý thuyết các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển nguồn nhân lực giảng viên của các trường đại học ngoài công lập tại Việt Nam nhằm góp phần thúc đẩy phát triển hệ thống giáo dục đại học của cả nước.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/40511
ISSN: 0868-3808
Appears in Collections:Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.3 MBAdobe PDF
Your IP: 3.236.253.192


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.