Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/40527
Title: Các yếu tố xác định tính quốc tế trong các chương trình liên kết đào tạo tại Việt Nam
Authors: Phan, Thủy Chi
Hồ, Thúy Ngọc
Keywords: Yếu tố xác định
Quốc tế
Chương trình
Đào tạo
Việt Nam
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương;Số 575 .- 63-65
Abstract: Bài viết giải quyết hai câu hỏi nghiên cứu: (i) Tính quốc tế trong các chương trình liên kết đào tạo được xác định như thế nào và (ii) Tiêu chí cần thiết để xác định một chương trình liên kết đào tạo đạt chuẩn quốc tế là gì? Để trả lời hai câu hỏi trên, bài viết sử dụng phương pháp nghiên cứu tài liệu để tìm hiểu quan điểm của các nhà nghiên cứu, các nhà quản lý trong và ngoài nước liên quan đến vấn đề này. Bài viết thực hiện phương pháp phi thực nghiệm thông qua việc tiếp xúc trực tiếp với các nhà quản lý chương trình liên kết đào tạo quốc tế tại các cơ sở đào tạo. Kết quả nghiên cứu là đề xuất bản tiêu chí làm cần cứ để xác định một chương trình liên kết đào tạo đạt chuẩn quốc tế ở Việt Nam.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/40527
ISSN: 0868-3808
Appears in Collections:Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.23 MBAdobe PDF
Your IP: 3.229.142.91


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.