Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/40533
Title: Giải pháp phát triển kinh tế hộ gia đình tại tỉnh Cao Bằng
Authors: Tô, Vũ Ninh
Keywords: Giải pháp
Phát triển kinh tế
Hộ gia đình
Cao Bằng
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương;Số 575 .- Tr.75-77
Abstract: Kinh tế hộ gia đình là một bộ phận quan trọng của nền kinh tế Việt Nam. Sự phát triển kinh tế hộ gia đình nông thôn đã có sự chuyển biến tích cực cả về quy mô, tốc độ và cơ cấu. Đến nay, nhiều hộ gia đình đã đứng vững được trong nền kinh tế thị trường, có tác động lớn đến sự nghiệp xóa đói giảm nghèo của địa phương cũng như cả nước. Tuy nhiên dưới góc nhìn phát triển bền vững, sự phát triển của kinh tế hộ gia đình vẫn còn hạn chế. Bài viết này tập trung phân tích, đánh giá kinh tế hộ gia đình tại tỉnh Cao Bằng, từ đó đưa đề xuất giải pháp khắc phục những khó khăn nhằm thúc đẩy kinh tế hộ khu vực nông thôn phát triển theo hướng hiệu quả, bền vững.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/40533
ISSN: 0868-3808
Appears in Collections:Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.37 MBAdobe PDF
Your IP: 3.236.232.99


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.