Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/40577
Nhan đề: Nghệ thuật ngoại giao Hồ Chí Minh trong cách mạng tháng tám 1945
Tác giả: Trần, Thị Minh Tuyết
Nguyễn, Thị Mai Lan
Từ khoá: Nghệ thuật ngoại giao
Hồ Chí Minh
Cách mạng tháng Tám
Năm xuất bản: 2020
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Triết học;Tập 351, Số 08 .- Tr.19-26
Tóm tắt: Thắng lợi vĩ đại của Cách mạng tháng Tám là sự hội tụ của nhiều nhân tố, nhưng vai trò của Hồ Chí Minh - người đứng đầu một cuộc đấu tranh tổng lực, trong đó có đấu tranh ngoại giao, là một nhân tố đặc biệt quan trọng. Trong bài viết này, thông qua việc phân tích một số nội dung cơ bản trong nghệ thuật ngoại giao Hồ Chí Minh, tác giả muốn khẳng định tài năng và vai trò của nhà ngoại giao kiệt xuất Hồ Chí Minh đối với thắng lợi của cuộc Cách mạng tháng Tám năm 1945.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/40577
ISSN: 0866-7632
Bộ sưu tập: Triết học

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
2.43 MBAdobe PDF
Your IP: 3.236.170.171


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.