Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/40577
Title: Nghệ thuật ngoại giao Hồ Chí Minh trong cách mạng tháng tám 1945
Authors: Trần, Thị Minh Tuyết
Nguyễn, Thị Mai Lan
Keywords: Nghệ thuật ngoại giao
Hồ Chí Minh
Cách mạng tháng Tám
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Triết học;Tập 351, Số 08 .- Tr.19-26
Abstract: Thắng lợi vĩ đại của Cách mạng tháng Tám là sự hội tụ của nhiều nhân tố, nhưng vai trò của Hồ Chí Minh - người đứng đầu một cuộc đấu tranh tổng lực, trong đó có đấu tranh ngoại giao, là một nhân tố đặc biệt quan trọng. Trong bài viết này, thông qua việc phân tích một số nội dung cơ bản trong nghệ thuật ngoại giao Hồ Chí Minh, tác giả muốn khẳng định tài năng và vai trò của nhà ngoại giao kiệt xuất Hồ Chí Minh đối với thắng lợi của cuộc Cách mạng tháng Tám năm 1945.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/40577
ISSN: 0866-7632
Appears in Collections:Triết học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.43 MBAdobe PDF
Your IP: 3.235.120.150


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.