Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/40600
Title: Lí thuyết “nhà nước tối thiểu” và một số vấn đề về chức năng của Nhà nước Việt Nam hiện nay
Authors: Đậu, Công Hiệp
Keywords: Chức năng
Lí thuyết
Nhà nước tối thiểu
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Luật học;Số 02 .- Tr.38-46,89
Abstract: Bài viết trình bày một số nội dung cơ bản về lí thuyết “nhà nước tối thiểu”, từ đó đưa ra những phân tích về chức năng của nhà nước Việt Nam hiện nay. Bài viết đưa ra kết luận: Việc giảm bớt sự can thiệp của nhà nước là yêu cầu quan trọng đối với việc nâng cao tính hiệu quả của nhà nước và đảm bảo sự tự do của con người.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/40600
ISSN: 0868-3522
Appears in Collections:Luật học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
7.44 MBAdobe PDF
Your IP: 34.207.247.69


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.