Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/40710
Nhan đề: Chính sách thông tin khoa học và công nghệ phục vụ nghiên cứu khoa học và đổi mới ở Việt Nam
Tác giả: Lê, Tùng Sơn
Trần, Hậu Ngọc
Từ khoá: Chính sách
Đổi mới
Thông tin khoa học và công nghệ
Tiếp cận thông tin
Năm xuất bản: 2020
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Khoa học và Công nghệ Việt Nam;Số 10, Tập 62 .- Tr.50-55
Tóm tắt: Trong bối cảnh xã hội thông tin và nền kinh tế tri thức, thông tin khoa học và công nghệ (KH&CN) giữ một vị trí quan trọng của mỗi quốc gia. Nhận thức được tầm quan trọng của thông tin KH&CN, nhiều quốc gia trên thế giới đã xây dựng chính sách thông tin KH&CN dựa trên nền tảng khung chính sách được UNESCO đề xuất cho các nước thành viên. Trên cơ sở phân tích thực trạng chính sách thông tin KH&CN ở Việt Nam, bài viết xác định những yếu tố cơ bản trong xây dựng chính sách thông tin KH&CN phục vụ nghiên cứu khoa học, đổi mới ở Việt Nam và đưa ra những khuyến nghị trong việc hoàn thiện chính sách.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/40710
ISSN: 1859-4794
Bộ sưu tập: Khoa học & Công nghệ Việt Nam

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
2.6 MBAdobe PDF
Your IP: 3.229.117.191


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.