Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/40742
Title: Phân quyền, phân cấp trong quản lý giữa cơ quan nhà nước ở trung ương với chính quyền địa phương
Authors: Lương, Thanh Cường
Keywords: Phân cấp
Phân quyền
Trung ương
Chính quyền địa phương
Cơ quan nhà nước
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Quản lý Nhà nước;số 272 .- Tr.3-8
Abstract: Phân quyền, phân cấp ở nước ta đã đuợc đề cập từ lâu, song trước thời kỳ đổi mới, chưa thực sự rõ nét do bị sự chi phối của cơ chế quản lý kế hoạch hóa, tập trung cũng như điều kiện lịch sử đất nước khi thực hiện nhiệm vụ giải phóng dân tộc thống nhất đất nuớc. Sau năm 1986,nhất là từ khi Hiến pháp năm 1992 được sửa đổi bổ sung vào năm 2001, từ nhu cầu khách quan của quản lý nhà nước, vấn đề phân cấp đã được đề cập một cách trực diện, coi đó như là một trong những nhiệm vụ cấp bách đặt ra để cải cách, đổi mới quản lý nhà nước.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/40742
ISSN: 2354-0761
Appears in Collections:Quản lý Nhà nước

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
4.72 MBAdobe PDF
Your IP: 3.234.211.61


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.