Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/40744
Title: Phát triển nông nghiệp bền vững theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XII của Đảng
Authors: Hoàng, Anh Tuấn
Keywords: Phát triển nông nghiệp bền vững
Nghị quyết Đại hội XII của Đảng
Nông nghiệp
Nông dân
Nông thôn
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Quản lý Nhà nước;số 272 .- Tr.9-13
Abstract: Phát triển nông nghiệp bền vững là một trong những mục tiêu quan trọng của Đảng và Nhà nước ta, theo đó, chú trọng phát triển nông nghiệp công nghệ cao và xây dựng thương hiệu nông sản để tăng sức cạnh tranh. những năm qua, đặc biệt từ sau khi có Nghị quyết số 26- NQ/TW ngày 05/8/2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về nông nghiệp, nông dân và nông thôn và Nghi quyết Đại hội XII của Đảng, nền nông nghiệp nước ta đã đạt được những thành tựu khá toàn diện.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/40744
ISSN: 2354-0761
Appears in Collections:Quản lý Nhà nước

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3.93 MBAdobe PDF
Your IP: 34.207.230.188


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.