Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/40744
Nhan đề: Phát triển nông nghiệp bền vững theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XII của Đảng
Tác giả: Hoàng, Anh Tuấn
Từ khoá: Phát triển nông nghiệp bền vững
Nghị quyết Đại hội XII của Đảng
Nông nghiệp
Nông dân
Nông thôn
Năm xuất bản: 2018
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Quản lý Nhà nước;số 272 .- Tr.9-13
Tóm tắt: Phát triển nông nghiệp bền vững là một trong những mục tiêu quan trọng của Đảng và Nhà nước ta, theo đó, chú trọng phát triển nông nghiệp công nghệ cao và xây dựng thương hiệu nông sản để tăng sức cạnh tranh. những năm qua, đặc biệt từ sau khi có Nghị quyết số 26- NQ/TW ngày 05/8/2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về nông nghiệp, nông dân và nông thôn và Nghi quyết Đại hội XII của Đảng, nền nông nghiệp nước ta đã đạt được những thành tựu khá toàn diện.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/40744
ISSN: 2354-0761
Bộ sưu tập: Quản lý Nhà nước

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
3.93 MBAdobe PDF
Your IP: 54.165.57.161


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.