Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/40767
Title: Nâng cao năng lực, vị thế của phụ nữ trong lĩnh vực chính trị
Authors: Nguyễn, Thị Hồng Cẩm
Keywords: Phụ nữ
Bình đẳng giới
Lãnh đạo
Quản lý
Lĩnh vực chính trị
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Quản lý Nhà nước;Số 273 .- Tr.10-14
Abstract: Sự tham gia của phụ nữ trong bộ máy lãnh đạo, quản lý đuợc coi là thước đo cơ bản về vai trò của phụ nữ trong nền chính trị hiện đại. Giải phóng phụ nữ, đưa yếu tố giới và phụ nữ vào các chương trình phát triển kinhh tế - xã hội, tăng cường sự tham gia của phụ nữ vào đời sống chính trị đã và đang trở thành vấn đề mang tính toàn cầu. Tuy nhiên, trên thực tế vẫn có sự khác biệt lớn giữa nam và nữ trong quá trình tham gia hoạt động chính trị ở các quy mô khác nhau, vì vậy, tìm ra các giải pháp để tiếp tục nâng cao năng lực, vị thế cho phụ nữ trong lĩnh vực chính trị là hết sức cần thiết.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/40767
ISSN: 2354-0761
Appears in Collections:Quản lý Nhà nước

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3.88 MBAdobe PDF
Your IP: 3.236.253.192


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.