Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/40770
Title: Nâng cao năng lực đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp trong điều kiện hiện nay
Authors: Nguyễn, Thị Lê
Keywords: Hội đồng Nhân dân
Năng lực đại biểu Hội đồng nhân dân
Nâng cao năng lực
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Quản lý Nhà nước;Số 273 .- Tr.15-18
Abstract: Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Hội đồng nhân dân vừa là quá trình nỗ lực, phấn đấu không ngừng của các cơ quan và đại biểu dân cử, vừa là yêu cầu của cử tri đối với cơ quan quyền lực ở địa phương. Vì vậy, để Hội đồng nhân dân thực sự là cơ quan đại diện cho nhân dân, ngoài những biện pháp như nâng cao chất lượng kỳ họp, chất lượng của công tác khảo sát, giám sát thì việc nâng cao năng lực của từng đại biểu Hội đồng nhân dân là rất quan trọng.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/40770
ISSN: 2354-0761
Appears in Collections:Quản lý Nhà nước

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3.01 MBAdobe PDF
Your IP: 3.238.204.31


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.