Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/4078
Title: Nghiên cứu sản xuất alginate từ rong mơ (Sargassum henslowianum)
Authors: Lê, Thị Minh Thủy
Lê, Thị Thu Thảo
Keywords: Công nghệ chế biến thủy sản
Issue Date: 2018
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Ảnh hưởng của các yếu tố công nghệ như khả năng khử khoáng, điều kiện chiết rút, chế độ sấy và thời gian bảo quản đến chất lượng của alginate từ rong mơ Sargassum henslowianum đã được nghiên cứu. Kết quả cho thấy rong mơ được xử lí trong HCl 0,1N với thời gian 2 giờ lặp lại 2 lần thì loại được 67,39% khoáng. Mẫu đã qua xử lí được chiết rút trong Na2CO3 có pH=11 ở nhiệt độ thường trong thời gian 6 giờ, tỉ lệ rong:dung dịch là 1:25 thì cho dịch chiết có độ nhớt là 1,20 mPas và hiệu suất thu hồi là 2,78%. Dung dịch sau nấu chiết được sấy ở 60ºC trong thời gian 6 giờ cho sản phẩm có độ ẩm tốt nhất, hiệu suất thu hồi và độ bền gel cao nhất lần lượt là (9,67%, 3,42% và 17,7 N). Sản phẩm alginate được bảo quản trong túi zip 2 tuần ở nhiệt độ phòng thì độ ẩm và độ bền gel hầu như không thay đổi. Alginate từ rong mơ có độ bền gel cao gấp 236 lần so với alginate thương mại. Kết quả này cho thấy alginate sản xuất theo quy trình trên có khả năng ứng dụng cao trên thực tế bởi khả năng tạo gel cao và có thể sử dụng làm môi trường cố định enzyme trong giai đoạn hiện nay.
Description: 11 tr.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/4078
Appears in Collections:Trường Thủy sản

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
973.04 kBAdobe PDF
Your IP: 18.206.194.21


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.