Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/40884
Title: Kết hợp phản ứng Fenton và Keo tự tạo bông để xử lý Cod hàm lượng cao ứng dụng trong xử lý nước thải phòng thí nghiệm
Authors: Đỗ, Thị Thao
Trần, Thành
Keywords: Kết hợp phản ứng Fenton
Keo tự tạo bông để xử lý Cod
Ứng dụng trong xử lý nước thải phòng thí nghiệm
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Tài nguyên và Môi trường;Tập 346, Số 20 .- Tr.29-31
Abstract: Việc tổng hợp ra các loại vật liệu hấp phụ khác nhau từ Graphite để hấp phụ các kim loại nặng như As, Cd, Hg, Pb và các chất hữu cơ độc hại trong nước thải là hướng nghiên cứu đang được quan tâm. Tuy nhiên, quá trình tổng hợp các loại vật liệu này cũng tạo ra nước thải phòng thí nghiệm có chứa hàm lượng chất ô nhiễm khá cao như lượng dư acid H₂S0₄, COD cao, dầu khoáng thử nghiệm và thuộc danh mục chất thải nguy hại.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/40884
ISSN: 1859-1477
Appears in Collections:Tài nguyên và Môi trường

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.33 MBAdobe PDF
Your IP: 44.192.65.228


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.