Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/40884
Nhan đề: Kết hợp phản ứng Fenton và Keo tự tạo bông để xử lý Cod hàm lượng cao ứng dụng trong xử lý nước thải phòng thí nghiệm
Tác giả: Đỗ, Thị Thao
Trần, Thành
Từ khoá: Kết hợp phản ứng Fenton
Keo tự tạo bông để xử lý Cod
Ứng dụng trong xử lý nước thải phòng thí nghiệm
Năm xuất bản: 2020
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Tài nguyên và Môi trường;Tập 346, Số 20 .- Tr.29-31
Tóm tắt: Việc tổng hợp ra các loại vật liệu hấp phụ khác nhau từ Graphite để hấp phụ các kim loại nặng như As, Cd, Hg, Pb và các chất hữu cơ độc hại trong nước thải là hướng nghiên cứu đang được quan tâm. Tuy nhiên, quá trình tổng hợp các loại vật liệu này cũng tạo ra nước thải phòng thí nghiệm có chứa hàm lượng chất ô nhiễm khá cao như lượng dư acid H₂S0₄, COD cao, dầu khoáng thử nghiệm và thuộc danh mục chất thải nguy hại.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/40884
ISSN: 1859-1477
Bộ sưu tập: Tài nguyên và Môi trường

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
1.33 MBAdobe PDF
Your IP: 44.200.40.195


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.