Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/40893
Title: Bất cập về trình tự thủ tục thu hồi đất nông nghiệp ở huyện Cần Giờ, TP. Hồ Chí Minh
Authors: Bùi, Đức Hiển
Trần, Văn Quấn
Keywords: Bất cập về trình tự thủ tục thu hồi đất nông nghiệp
Cần Giờ
Hồ Chí Minh
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Tài nguyên và Môi trường;Tập 346, Số 20 .- Tr.35-37
Abstract: Ban hành thông báo THĐ, nhưng chưa xác định được chủ sử dụng đất (SDĐ); khi tìm được chủ SDĐ, ban hành thông báo THĐ thì lại không đáp ứng được quy định về thời hạn thông báo hoặc nếu đáp ứng được thời hạn thông báo thì lại gây chậm tiến độ giải phóng mặt bằng thực hiện dự án đầu tư; khi ban hành thông báo THĐ, hộ gia đình, cá nhân vẫn có quyền chuyển nhượng cho đến khi có quyết định THĐ; việc cung cấp thông tin ban đầu, xác định diện tích đất dự kiến bị thu hồi chưa chính xác dẫn đến phải thực hiện điều chỉnh nhiều lần đối với thông báo THĐ.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/40893
ISSN: 1859-1477
Appears in Collections:Tài nguyên và Môi trường

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.33 MBAdobe PDF
Your IP: 18.206.194.21


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.