Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/40896
Title: Ứng dụng phương pháp Analytical hierarchy process vào nghiên cứu tài sản sinh kế tỉnh Đồng Tháp trong bối cảnh biến đổi khí hậu
Authors: Trần, Anh Phương
Nguyễn, An Bình
Huỳnh, Song Nhựt
Nguyễn, Ngọc Ẩn
Phạm, Việt Hòa
Keywords: Ứng dụng phương pháp
Analytical hierarchy process
Tài sản sinh kế
Đồng Tháp
Bối cảnh biến đổi khí hậu
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Tài nguyên và Môi trường;Số 346 Tr .- Tr.38-40
Abstract: Nghiên cứu này trình bày kết quả về tiêu chí đánh giá các nguồn vốn sinh kế hình thành nên tài sản sinh kế ở tỉnh Đồng Tháp trong bối cảnh biến đổi khí hậu bằng phương pháp phân tích thứ bậc (AHP). Trên cơ sở đánh giá hiện trạng sinh kế thuộc 3 huyện Tam Nông, Tân Hồng, Tháp Mười của tỉnh Đồng Tháp, phỏng vấn các cán bộ quản lý, chuyên gia và nông hộ, nghiên cứu đã xây dựng được bộ tiêu chí đánh giá 5 loại nguồn vốn sinh kế, xác định được trong số cho từng tiêu chí.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/40896
ISSN: 1859-1477
Appears in Collections:Tài nguyên và Môi trường

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.27 MBAdobe PDF
Your IP: 3.238.117.56


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.