Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/40928
Title: Giá trị môi trường của người dân vùng Tây Nam Bộ
Authors: Đỗ, Thị Lệ Hằng
Phan, Thị Mai Hương
Keywords: Giá trị môi trường
Người dân vùng Tây Nam Bộ
Con người hay môi trường
Kinh tế hay môi trường
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Tâm lý học;Số 08 .- Tr.52-64
Abstract: Bài viết mô tả thực trạng giá trị môi trường của người dân vùng Tây Nam Bộ. Nghiên cứu thu thập dữ liệu từ 864 đại diện hộ gia đình tại 8 tỉnh Tây Nam Bộ bằng bảng hỏi về 8 cặp giá trị đối lập thuộc 3 nhóm giá trị: phát triển kinh tế hay bảo vệ môi trường, lối sống hài hòa tự nhiên hay lối sống vì con người, trách nhiệm bảo vệ môi trường là của Nhà nước hay cá nhân tham gia cùng Nhà nước. Các phỏng vấn sâu về hành vi môi trường cũng được thực hiện. Kết quả cho thấy, phần lớn người dân Tây Nam Bộ nhìn nhận tầm quan trọng hơn của các giá trị môi trường so với các giá trị khác trong cuộc sống. Tuy nhiên, kết quả phỏng vấn sâu cho thấy, vẫn có khoảng cách nhất định giữa giá trị và hành vi môi trường. Kết quả này có ý nghĩa trong việc tìm hiểu bản sắc con người Tây Nam Bộ và trong việc thúc đẩy những hoạt động nhằm hình thành thái độ và hành vi môi trường tích cực ở người dân Tây Nam Bộ nói chung.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/40928
ISSN: 1859-0098
Appears in Collections:Tâm lý học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3.93 MBAdobe PDF
Your IP: 3.238.250.105


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.