Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/40937
Title: Phát triển thành đô tâm thế của giáo viên phổ thông với đổi mới giáo dục
Authors: Phan, Thị Mai Hương
Đặng, Thị Thu Trang
Trương, Đình Thăng
Trần, Hải Ngọc
Keywords: Đặc điểm tâm trắc
Độ giá trị
Độ tin cậy
Thang đo Tâm thế với đổi mới giáo dục của giáo viên
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Tâm lý học;Số 09 .- Tr.3-22
Abstract: Mục đích của nghiên cứu là kiểm định chất lượng khoa học của thang đo Tâm thế của giáo viên với đổi mới giáo dục được xây dựng hỏi nhóm nghiên cứu. Dựa trên mô hình lý thuyết của Rafferty và cộng sự (2013), nhóm nghiên cứu đã xây dựng thang đo này để tìm hiểu sự sẵn sàng với đổi mới giáo dục của giáo viên hiện nay trên hai chiều cạnh của tâm thế là sự sẵn sàng về nhận thức và sự sẵn sàng về cảm xúc. 594 giáo viên từ các trường tiểu học, THCS và THPT tại ba miền Bắc, Trung và Nam đã tham gia trả lời bảng hỏi. Kết quả phân tích nhân tố khám phá, phân tích nhân tố khẳng định và phân tích độ tin cậy cho thấy, thang đo 24 mệnh đề (item) có độ giá trị và độ tin cậy được chấp nhận. Kết quả đã chỉ ra rằng, cấu trúc của Tâm thế với đổi mới giáo dục gồm 7 thành tố, trong đó 3 thành tố về cảm xúc và 4 thành tố về nhận thức. Kết quả cũng cho thấy, hai chiều cạnh nhận thức và cảm xúc của tâm thế có thể sử dụng linh hoạt, vừa có thể như các yếu tố độc lập, vừa có thể làm thành một yếu tố tổng hợp. Ý nghĩa ứng dụng của thang đo này cũng như hạn chế của nghiên cứu đã được bàn luận.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/40937
ISSN: 1859-0098
Appears in Collections:Tâm lý học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
5.76 MBAdobe PDF
Your IP: 3.235.25.169


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.