Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/40939
Title: Tự đánh giá về năng lực lãnh đạo, quản lý của cán bộ quản lý cấp phòng tại thành phố Hồ Chí Minh
Authors: Bùi, Hồng Quân
Lê, Thị Linh Trang
Keywords: Năng lực
Năng lực lãnh đạo
Quản lý
Cán bộ quản lý cấp phòng
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Tâm lý học;Số 09 .- Tr.38-55
Abstract: Thông qua việc sử dụng bảng hỏi với 431 cán bộ quản lý cấp phòng đang làm việc tại các cơ quan, đơn vị thuộc hệ thống chính trị trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, nghiên cứu đã khảo sát thực trạng tự đánh giá về năng lực lãnh đạo, quản lý của nhóm đối tượng này. Qua khảo sát cho thấy, cán bộ quản lý cấp phòng tự đánh giá mức độ năng lực lãnh đạo, quản lý của bản thân ở mức tốt. Có sự khác biệt có ý nghĩa về thống kê giữa các nhóm cán bộ quản lý cấp phòng khác nhau theo trình độ chuyên môn, vị trí quản lý... Kết quả nghiên cứu là cơ sở tham khảo đối với các cơ quan chức năng thực hiện công tác cán bộ, đặc biệt là việc xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/40939
ISSN: 1859-0098
Appears in Collections:Tâm lý học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
4.7 MBAdobe PDF
Your IP: 3.238.174.50


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.