Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/40941
Title: Ảnh hưởng của cái tôi hiệu quả đến cảm nhận hạnh phúc của thanh niên
Authors: Nguyễn, Tuấn Anh
Mai, Thị Huệ
Lê, Thị Cúc
Keywords: Cái Tôi hiệu quả
Cảm nhận hạnh phúc
Thanh niên
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Tâm lý học;Số 09 .- Tr.68-81
Abstract: Cái Tôi hiệu quả là biến số tâm lý tạo ra sự khác biệt trong cách con người cảm nhận, suy nghĩ và hành động. Nghiên cứu này nhằm tìm hiểu ảnh hưởng của cái Tôi hiệu quả đến cảm nhận hạnh phúc của thanh niên. Nghiên cứu được thực hiện trên một mẫu thuận tiện gồm 303 thanh niên tại Hà Nội (tuổi trung bình: 19,9; độ lệch chuẩn: 2,2 tuổi) với các đặc điểm khác nhau về giới tính, khu vực sinh sống và trình độ học vấn. Kết quả nghiên cứu cho thấy, giữa cái Tôi hiệu quả và cảm nhận hạnh phúc ở thanh niên có mối quan hệ thuận chiều và độ mạnh của mối quan hệ này ở mức vừa phải. Ngoài ra, kết quả kiểm định cũng phát hiện ra rằng, cái Tôi hiệu quả có thể làm thay đổi mức độ cảm nhận hạnh phúc chung cũng như ảnh hưởng đến từng mặt cảm nhận hạnh phúc của thanh niên.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/40941
ISSN: 1859-0098
Appears in Collections:Tâm lý học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3.47 MBAdobe PDF
Your IP: 3.80.6.131


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.