Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/40941
Nhan đề: Ảnh hưởng của cái tôi hiệu quả đến cảm nhận hạnh phúc của thanh niên
Tác giả: Nguyễn, Tuấn Anh
Mai, Thị Huệ
Lê, Thị Cúc
Từ khoá: Cái Tôi hiệu quả
Cảm nhận hạnh phúc
Thanh niên
Năm xuất bản: 2020
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Tâm lý học;Số 09 .- Tr.68-81
Tóm tắt: Cái Tôi hiệu quả là biến số tâm lý tạo ra sự khác biệt trong cách con người cảm nhận, suy nghĩ và hành động. Nghiên cứu này nhằm tìm hiểu ảnh hưởng của cái Tôi hiệu quả đến cảm nhận hạnh phúc của thanh niên. Nghiên cứu được thực hiện trên một mẫu thuận tiện gồm 303 thanh niên tại Hà Nội (tuổi trung bình: 19,9; độ lệch chuẩn: 2,2 tuổi) với các đặc điểm khác nhau về giới tính, khu vực sinh sống và trình độ học vấn. Kết quả nghiên cứu cho thấy, giữa cái Tôi hiệu quả và cảm nhận hạnh phúc ở thanh niên có mối quan hệ thuận chiều và độ mạnh của mối quan hệ này ở mức vừa phải. Ngoài ra, kết quả kiểm định cũng phát hiện ra rằng, cái Tôi hiệu quả có thể làm thay đổi mức độ cảm nhận hạnh phúc chung cũng như ảnh hưởng đến từng mặt cảm nhận hạnh phúc của thanh niên.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/40941
ISSN: 1859-0098
Bộ sưu tập: Tâm lý học

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
3.47 MBAdobe PDF
Your IP: 3.80.6.131


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.