Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/40953
Title: Tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hóa - tiếp cận từ góc độ triết học
Authors: Nguyễn, Đình Bắc
Keywords: Tư tưởng Hồ Chí Minh
Văn hóa
Giá trị văn hóa
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Triết học;Tập 352, Số 09 .- Tr.33-40
Abstract: Tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hóa thu hút sự quan tâm nghiên cứu của nhiều ngành khoa học xã hội và các nhà khoa học... Trong phạm vi bài viết, tác giả tập trung khái quát và luận giải tư tưởng về văn hóa của Người tiếp cận từ góc độ triết học, trực tiếp là về bản chất, quy luật hình thành, phát triển văn hóa và quan hệ biện chứng giữa văn hóa với các lĩnh vực khác của đời sống xã hội, như kinh tế, chính trị, xã hội, con người. Qua đó, góp phần làm sáng tỏ giá trị tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hóa và khẳng định những cống hiến to lớn của Người đối với công cuộc cải cách, xây dựng nền văn hóa mới Việt Nam.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/40953
ISSN: 0866-7632
Appears in Collections:Triết học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.46 MBAdobe PDF
Your IP: 3.235.40.122


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.