Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/40964
Nhan đề: Chế Lan Viên - thơ triết luận về thơ
Tác giả: Lê, Trà My
Nguyễn, Thị Thu
Từ khoá: Thơ Chế Lan Viên
Thơ triết
Luận về thơ
Năm xuất bản: 2020
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Lý luận Phê bình Văn học - Nghệ thuật;Số 10 .- Tr.94-100
Tóm tắt: Những khái niệm trừu tượng được Chế Lan Viên lạ hóa bằng nhiều cách nói sáng tạo. Nguyên tắc phép lạ hóa khiến ngôn ngữ thơ phá vỡ logic kết hợp thông thường để tạo thành những kết hợp mới bất ngờ.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/40964
ISSN: 0866-7349
Bộ sưu tập: Lý luận Phê bình Văn học Nghệ thuật

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
2.51 MBAdobe PDF
Your IP: 44.212.99.248


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.