Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/40984
Title: Tác động của kinh tế ngầm đến kinh tế chính thức ở Việt Nam
Authors: Cảnh, Chí Hoàng
Keywords: ARDL
Kinh tế ngầm
Tăng trưởng kinh tế
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế;Số 07 .- Tr.26-35
Abstract: Nghiên cứu này phân tích tác động của kinh tế ngầm và vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài tới tốc độ tăng trưởng kinh tế Việt Nam. Với số liệu quy mô kinh tế ngầm thu thập từ Quỹ Tiền tệ quốc tế trong giai đoạn từ 1991-2015, ứng dụng phương pháp tự hồi quy phân phối trễ ARDL và kiểm định nhân quả Granger, nghiên cứu này tìm được bằng chứng thống kê để kết luận quy mô khu vực kinh tế ngầm có tác động ngược chiều với tốc độ tăng trưởng kinh tế cả trong ngắn hạn và dài hạn. Kiểm định nhân quả cho thấy, tồn tại mổi quan hệ nhân quả một chiều từ vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài, tăng trưởng kinh tế với quy mô khu vực kinh tế ngầm. Kết quả nghiên cứu cung cấp bằng chứng thực nghiệm để các cơ quan quản lý đề xuất các biện pháp hạn chế sự phát triển của khu vực kinh tế ngầm này.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/40984
ISSN: 0866-7489
Appears in Collections:Nghiên cứu Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
9.18 MBAdobe PDF
Your IP: 3.238.111.130


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.