Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/40986
Title: Các nhân tố ảnh hưởng đến việc thực hiện bền vững doanh nghiệp trong các doanh nghiệp nhỏ và vừa: Nghiên cứu đối với các doanh nghiệp du lịch vùng duyên hải Nam Trung Bộ
Authors: Võ, Thị Tâm
Võ, Tấn Phong
Keywords: Bền vững
Bền vững doanh nghiệp
Du lịch
Phát triển bền vững
Vùng duyên hải Nam Trung Bộ
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế;Số 07 .- Tr.45-56
Abstract: Nghiên cứu này xác định các nhân tố ảnh hưởng đến nhận thức và thực hiện các chiến lược hướng đến việc tạo ra các giá trị lâu dài tập trung vào các khía cạnh kinh tế, đạo đức, xã hội, văn hóa và môi trường sinh thái trong các doanh nghiệp du lịch vùng duyên hải Nam Trung Bộ tại Việt Nam. Kết quả nghiên cứu chỉ ra bốn nhân tố ảnh hưởng đến tính bền vững doanh nghiệp của các doanh nghiệp này là: chính sách phát triển của Chính phủ, sự gắn bó của nhân viên, sự tham gia của cộng đồng địa phương và lãnh đạo trong các doanh nghiệp. Từ đó, nghiên cứu đưa ra một số hàm ý quản trị nhằm giúp các doanh nghiệp phát triển bền vững.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/40986
ISSN: 0866-7489
Appears in Collections:Nghiên cứu Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
11.04 MBAdobe PDF
Your IP: 3.89.204.127


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.