Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/40988
Title: Giải pháp phát triển thương mại tỉnh Phú Thọ
Authors: Phạm, Thị Thu Hường
Phạm, Thị Nga
Keywords: Nhập khẩu
Phát triển thương mại
Thương mại bền vững
Tỉnh Phú Thọ
Xuất khẩu
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế;Số 07 .- Tr.68-80
Abstract: Hoạt động thương mại của tỉnh Phú Thọ trong thời gian qua đã có những chuyển biến tích cực và đóng góp quan trọng vào quá trình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, tuy nhiên còn nhiều hạn chế. Bài viết nghiên cứu thực trạng, đánh giá tiềm năng phát triển thương mại của tỉnh Phú Thọ, đề xuất các giải pháp phát triển thương mại của tỉnh trong thời gian tới.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/40988
ISSN: 0866-7489
Appears in Collections:Nghiên cứu Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
12.87 MBAdobe PDF
Your IP: 54.80.173.217


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.