Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/40991
Title: Tác động của kinh tế số đến năng suất lao động doanh nghiệp theo các thành phần kinh tế tại Việt Nam
Authors: Tô, Trung Thành
Nguyễn, Quỳnh Trang
Phạm, Ngọc Toàn
Keywords: Công nghệ số
Kinh tế số
Năng suất lao động
Thành phần kinh tế
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế;Số 08 .- Tr.3-12
Abstract: Bài viết sử dụng dữ liệu tổng điều tra kinh tế năm 2012 và năm 2017 của Tổng cục Thống kê, xem xét tác động của kinh tế số đổi với năng suất lao động của doanh nghiệp theo thành phần kinh tế qua hai phương pháp: ước lượng tác động ngẫu nhiên (REM) và điểm xu hướng (PSM). Kết quả cho thấy, kinh tế số có ý nghĩa thống kê và tác động tích cực đến năng suất lao động của các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế. Trong khi khu vực kính tế tư nhân tận dụng tốt kinh tế số để thúc đẩy tăng năng suất lao động, khu vực doanh nghiệp nhà nước và hợp tác xã chưa phát huy được vai trò của kinh tế số. Các kết quả này mở ra hàm ý chính sách trong giai đoạn tới nhằm tận dụng tốt các cơ hội từ kinh tế số để thúc đẩy gia tăng năng suất lao động của các thành phần kinh tế.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/40991
ISSN: 0866-7489
Appears in Collections:Nghiên cứu Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
5.06 MBAdobe PDF
Your IP: 3.215.79.116


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.