Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/40993
Title: Tác động của đầu tư trực tiếp nước ngoài đến tiền lương trong các doanh nghiệp Việt Nam
Authors: Hồ, Đình Bảo
Nguyễn, Phúc Hải
Đỗ, Quỳnh Anh
Trần, Toàn Thắng
Keywords: Đầu tư trực tiếp nước ngoài
Liên kết ngược
Liên kết xuôi
Tiền lương
Việc làm
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế;Số 08 .- Tr.23-32
Abstract: Nghiên cứu phân tích ảnh hưởng của đầu tư trực tiếp nước ngoài tới tiền lương tại các doanh nghiệp trong nước, sử dụng dữ liệu Điều tra doanh nghiệp Việt Nam trong giai đoạn 2010-2018. Kết quả ước lượng cho thấy, đầu tư trực tiếp nước ngoài có tác động làm tăng tiền lương thông qua liên kết ngược và làm giảm tiền lương thông qua liên kết xuôi. Phân tích chính sách lương và lao động của doanh nghiệp đầu tư trực tiếp nước ngoài cho thấy, khối doanh nghiệp này có xu hướng trả mức lương cao hơn cho người lao động, tuy nhiên lại ưu tiên sử dụng lao động trẻ tuổi và thời gian gắn bó tương đối ngắn. Điều này gợi ý rằng, vấn đề bền vững của việc làm cần được chú trọng nhiều hơn trong chính sách điều tiết khu vực đầu tư trực tiếp nước ngoài của Việt Nam.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/40993
ISSN: 0866-7489
Appears in Collections:Nghiên cứu Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3.3 MBAdobe PDF
Your IP: 44.192.112.123


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.