Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/41004
Title: Cơn sốt Nho học ở Trung Quốc thập niên đầu thế kỷ XXI
Authors: Nguyễn, Bảo Ngọc
Keywords: 2001-2010
Cơn sốt Nho học
Thế kỉ XXI
Trung Quốc
Văn hóa Trung Quốc
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Trung Quốc;Số 10 .- Tr.37-50
Abstract: “Cơn sốt Nho học” là cụm từ được xuất hiện với tần suất phổ biến trên các phương tiện thông tin đại chúng, các cuộc hội thảo, các nghiên cứu cũng như các chương trình của truyền hình quốc gia Trung Quốc. Hiện tượng “Vu Đan - Luận Ngữ” năm 2006 là sự kiện văn hóa nổi bật nhất đã gây nên một cơn sốt Quốc học. Bài viết làm sáng tỏ khái niệm Nho học và giải thích nội hàm của hiện tượng “cơn sốt Nho học”; tổng hợp các biểu hiện của quá trình phục hưng Nho giáo trong suốt mười năm đầu thế kỷ XXI; lý giải nhân tố ảnh hưởng tới “cơn sốt Nho học” thông qua phân tích bối cảnh kinh tế, văn hóa, xã hội Trung Quốc thập niên đầu thế kỷ XXI và chỉ ra những vấn đề còn tồn tại của cơn sốt Nho học.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/41004
ISSN: 0868-3670
Appears in Collections:Nghiên cứu Trung Quốc

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3.9 MBAdobe PDF
Your IP: 18.206.194.21


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.