Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/41012
Title: Đời sống hôn nhân và gia đình của công nhân ở khu công nghiệp hiện nay
Authors: Đặng, Thị Hoan
Bùi, Thị Hương Trầm
Vũ, Thị Cúc
Keywords: Hôn nhân
Gia đình
Công nhân
Khu công nghiệp
Tỉnh Bình Dương
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Thông tin Khoa học Xã hội;Số 10 .- Tr.13-21
Abstract: Gia đình Việt Nam trong bối cảng phát triển và hội nhập đang gặp nhiều thách thức. Trong đó, gia đình công nhân mang nhiều đặc trưng riêng và bị tác động mạnh mẽ của bối cảnh công nghiệp hóa và hiện đại hóa. Các chính sách về hôn nhân và gia đình chưa chú ý nhiều đến công nhân di cư đến các khu công nghiệp (KCN) hiện nay. Trên thực tế, hôn nhân và gia đình của công nhân ở KCN đang đặt ra nhiều vấn đề về quản lý xã hội và phát triển gia đình theo hướng bền vững. Bài viết tìm hiểu thực trạng đời sống hôn nhân và gia đình của công nhân ở KCN, làm rõ những trở ngại và thách thức về hôn nhân và gia đình của công nhân di cư từ các vùng nông thôn đến KCN.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/41012
ISSN: 0866-8647
Appears in Collections:Thông tin Khoa học Xã hội

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.89 MBAdobe PDF
Your IP: 44.192.22.242


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.