Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/41029
Title: Các yếu tố ảnh hưởng đến năng lực lãnh đạo của cán bộ, công chức
Authors: Trịnh, Văn Khánh
Keywords: Lãnh đạo
Năng lực lãnh đạo
Yếu tố tác động đến năng lực
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Quản lý Nhà nước;Số 273 .- Tr.41-43
Abstract: Năng lực lãnh đạo bao gồm kiến thức, kỹ năng, thái độ làm việc trong công tác lãnh đạo, điều hành. Các năng lực này có thể gia tăng hoặc bị kìm hãm bởi các yếu tố thuộc về cá nhân hoặc từ cơ chế, chính sách. Bài viết làm rõ sự tác động trên, qua đó, đặt ra những vấn đề thiết yếu nhằm tác động theo hướng tích cực để nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý hiện nay.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/41029
ISSN: 2354-0761
Appears in Collections:Quản lý Nhà nước

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.21 MBAdobe PDF
Your IP: 3.236.232.99


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.