Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/41036
Title: Chất lượng nguồn nhân lực trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0
Authors: Nguyễn, Văn Trung
Phan, Thị Kim Phương
Keywords: Chất lượng nguồn nhân lực
Cách mạng công nghiệp 4.0
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Quản lý Nhà nước;Số 273 .- Tr.44-47
Abstract: Cuộc cách mạng công nghiệp 4,0 với cốt lõi là các ngành công nghệ tiên tiến, được dự đoán sẽ tạo ra độ tự động hóa cao và có tính sáng tạo của nên kinh tế, đòi hỏi ngưòi lao động phải có trình độ kỹ thuật, chuyên môn nhất định và khả năng thích ứng nhanh với sự thay đổi của sản xuất. Do đó, việc nâng cao chất lượng nguồn nhân lực để bắt kịp cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 là hết sức cần thiết đối với Việt Nam trong giai đoạn hiện nay.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/41036
ISSN: 2354-0761
Appears in Collections:Quản lý Nhà nước

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.99 MBAdobe PDF
Your IP: 3.80.3.192


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.