Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/41040
Title: Hoàn thiện chức năng phản biện xã hội của mặt trận tổ quốc Việt Nam
Authors: Phạm, Thị Minh Thủy
Keywords: Mặt trận Tổ quốc
Tổ quốc
Tổ chức chính trị - xã hội
Nhân dân
Phản biện xã hội
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Quản lý Nhà nước;Số 273 .- Tr.48-51
Abstract: Phản biện xã hội luôn được coi là nhu cầu quan trọng trong cuộc sống hiện đại. Người dân và các cơ quan, tổ chức quan tâm tới chức năng phản biện xã hội là một xu hướng tất yếu nhằm góp phần bảo đảm tính khách quan, minh bạch trong mọi hoạt động của các cơ quan, tổ chức nhà nước.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/41040
ISSN: 2354-0761
Appears in Collections:Quản lý Nhà nước

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3.15 MBAdobe PDF
Your IP: 3.238.232.88


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.