Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/41042
Nhan đề: Về phản biện chính sách công ở nước ta hiện nay
Tác giả: Cao, Tiến Sỹ
Từ khoá: Chính sách
Phản biện chính sách
Chính sách côn
Năm xuất bản: 2018
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Quản lý Nhà nước;Số 273 .- Tr.52-56
Tóm tắt: Phản biện chính sách công là sự đánh giá, thẩm định, bày tỏ chính kiến, kiến nghị,... của các cá nhân, cộng đồng tổ chức xã hội đối với quá trình xây dựng và thực thi chính sách công của Nhà nước nhằm hoàn thiện và nâng cao chất lượng hoạch định, thực thi và kiểm soát chính sách. Những quy định về phản biện chính sách công ở nước ta hiện nay tập trung vào quyền,trách nhiệm của chủ thể phản biện chính sách; đối tượng, nội dung, phạm vi và hình thức phản biện chính sách; việc lấy và tiếp thu ý kiến phản biện chính sách của các tổ chức xã hội, công dân và trách nhiệm của các cơ quan nhà nước.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/41042
ISSN: 2354-0761
Bộ sưu tập: Quản lý Nhà nước

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
3.93 MBAdobe PDF
Your IP: 34.207.230.188


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.