Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/41042
Title: Về phản biện chính sách công ở nước ta hiện nay
Authors: Cao, Tiến Sỹ
Keywords: Chính sách
Phản biện chính sách
Chính sách côn
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Quản lý Nhà nước;Số 273 .- Tr.52-56
Abstract: Phản biện chính sách công là sự đánh giá, thẩm định, bày tỏ chính kiến, kiến nghị,... của các cá nhân, cộng đồng tổ chức xã hội đối với quá trình xây dựng và thực thi chính sách công của Nhà nước nhằm hoàn thiện và nâng cao chất lượng hoạch định, thực thi và kiểm soát chính sách. Những quy định về phản biện chính sách công ở nước ta hiện nay tập trung vào quyền,trách nhiệm của chủ thể phản biện chính sách; đối tượng, nội dung, phạm vi và hình thức phản biện chính sách; việc lấy và tiếp thu ý kiến phản biện chính sách của các tổ chức xã hội, công dân và trách nhiệm của các cơ quan nhà nước.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/41042
ISSN: 2354-0761
Appears in Collections:Quản lý Nhà nước

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3.93 MBAdobe PDF
Your IP: 3.81.172.77


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.