Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/41054
Title: Đẩy mạnh việc thực hiện chính sách xây dựng nông thôn mới ở Việt Nam
Authors: Tô, Trọng Mạnh
Keywords: Chính sách công
Chính sách xây dựng nông thôn mới
Thực hiện chính sách công
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Quản lý Nhà nước;Số 273 .- Tr.57-60
Abstract: Chính sách xây dựng nông thôn mới chính là thực hiện chương trình phát triển toàn diện, vững chắc nông nghiệp, nông dân, nông thôn nhằm nâng cao đời sống người dân và sự phát triển. Quá trình thực hiện chính sách xây dựng nông thôn mới ở Việt Nam hiện nay đã thu được những kết quả đáng khích lệ, tuy nhiên, vẫn còn những hạn chế, tồn tại. Do đó, cần có những giải pháp đẩy mạnh việc thực hiện chính sách này nhằm đáp ứng nhu cầu và mong mỏi của người dân cũng như của toàn xã hội.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/41054
ISSN: 2354-0761
Appears in Collections:Quản lý Nhà nước

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3.05 MBAdobe PDF
Your IP: 54.165.57.161


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.