Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/41054
Nhan đề: Đẩy mạnh việc thực hiện chính sách xây dựng nông thôn mới ở Việt Nam
Tác giả: Tô, Trọng Mạnh
Từ khoá: Chính sách công
Chính sách xây dựng nông thôn mới
Thực hiện chính sách công
Năm xuất bản: 2018
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Quản lý Nhà nước;Số 273 .- Tr.57-60
Tóm tắt: Chính sách xây dựng nông thôn mới chính là thực hiện chương trình phát triển toàn diện, vững chắc nông nghiệp, nông dân, nông thôn nhằm nâng cao đời sống người dân và sự phát triển. Quá trình thực hiện chính sách xây dựng nông thôn mới ở Việt Nam hiện nay đã thu được những kết quả đáng khích lệ, tuy nhiên, vẫn còn những hạn chế, tồn tại. Do đó, cần có những giải pháp đẩy mạnh việc thực hiện chính sách này nhằm đáp ứng nhu cầu và mong mỏi của người dân cũng như của toàn xã hội.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/41054
ISSN: 2354-0761
Bộ sưu tập: Quản lý Nhà nước

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
3.05 MBAdobe PDF
Your IP: 54.91.62.236


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.