Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/41068
Title: Chế độ đãi ngộ đối với viên chức ngành lưu trữ
Authors: Đặng, Thị Thu Phương
Keywords: Viên chức ngành Lưu trữ
Chính sách
Chế độ đãi ngộ
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Quản lý Nhà nước;Số 273 .- Tr.61-64
Abstract: Chế độ đãi ngộ đối với viên chức ngành Lưu trữ là một trong những yếu tố tác động lớn đến chất lượng hoạt động của công tác lưu trữ. Với nhiệm vụ bảo quản lưu trữ tài liệu, những cán bộ, viên chức ngành Lưu trữ đóng vai trò quan trọng trong công tác bảo đảm bí mật thông tin của các cơ quan, đơn vị nhà nước. Do đặc thù công việc khó khăn, phức tạp nên đòi hỏi ở họ phải có sự nỗ lực cao. Chính vì vậy, hoàn thiện chế độ đãi ngộ nhằm tạo động lực và nâng cao chất lượng của đội ngũ viên chức ngành Lưu trữ là việc làm cần thiết hiện nay.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/41068
ISSN: 2354-0761
Appears in Collections:Quản lý Nhà nước

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.95 MBAdobe PDF
Your IP: 54.80.173.217


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.