Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/41115
Title: Những sáng tạo của Nguyễn Ái Quốc trong truyền bá Chủ nghĩa Mác Lênin vào Việt Nam - những giá trị cần vận dụng trong đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị hiện nay
Authors: Nguyễn, Quốc Pháp
Nguyễn, Thị Ngọc Diễn
Keywords: Chủ nghĩa Mác - Lênin
Đào tạo
Hồi dưỡng lý luận chính trị
Nguyễn Ái Quốc
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Giáo dục Lý luận;Số 312 .- Tr.61-65
Abstract: Năm 1930, Đảng Cộng sản Việt Nam được thành lập. Việc Đảng ra đời là bước ngoặt lớn của cách mạng Việt Nam, chấm dứt sự khủng hoảng về đường lối cứu nước, lực lượng lãnh đạo cách mạng. Sự ra đời của Đảng là kết quả quá trình nỗ lực không ngừng nghỉ của Nguyễn Ái Quốc để truyền bá chủ nghĩa Mác - Lênin vào Việt Nam, trực tiếp chuẩn bị về tư tưởng, chính trị và tổ chức để thành lập Đảng. Bài viết tập trung làm sáng tỏ những sáng tạo của Nguyễn Ái Quốc trong việc truyền bá chủ nghĩa Mác - Lênin vào Việt Nam, qua việc lựa chọn nội dung, hình thức, phương thức truyền bá, từ đó, rút ra một số bài học kinh nghiệm đối với công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị trong bối cánh hiện nay.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/41115
ISSN: 0868-3492
Appears in Collections:Giáo dục Lý luận

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.81 MBAdobe PDF
Your IP: 52.23.219.12


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.