Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/41119
Title: Cải cách hành chính - khâu đột phá thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội ở Bình Phước
Authors: Nguyễn, Thị Hồng Nhung
Keywords: Cải cách hành chính
Khâu đột phá
Bình Phước
Kinh tế - xã hội
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Quản lý Nhà nước;Số 273 .- Tr.89-91
Abstract: Bài viết: Công tác cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Bình Phước; Một số giải pháp nhằm tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính của tỉnh.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/41119
ISSN: 2354-0761
Appears in Collections:Quản lý Nhà nước

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.26 MBAdobe PDF
Your IP: 18.206.92.240


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.