Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/41127
Title: Ghi danh di sản văn hóa phi vật thể theo Công ước 2003 của UNESCO: vận dụng ở Việt Nam và sự trông chờ của cộng đồng
Authors: Nguyễn, Thị Hiền
Keywords: UNESCO
Công ước
Di sản văn hóa
Phi vật thể
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Khoa học Xã hội Việt Nam;Số 08 .- Tr.68-79
Abstract: Ghi danh di sản văn hóa phi vật thể theo Công ước 2003 của Tổ chức Giáo dục khoa học và Văn hóa Liên hợp quốc (UNESCO) có thể coi là một quá trình di sản hóa với sự tham gia của các bên liên quan, từ tổ chức quốc tế, cơ quan nhà nước, đến các chuyên gia, các cá nhân. Sự đa nghĩa của quá trình ghi danh di sản tạo ra không ít bàn luận trong học thuật và trên phương tiện thông tin đại chúng. Sự ghi danh nhận diện những giá trị, chức năng của di sản đối với cộng đồng và nâng cao nhận thức về bảo vệ di sản, cũng như làm tăng thêm sự can thiệp, mối quan tâm của các bên liên quan. Phân tích sự ghi danh di sản văn hóa phi vật thể theo công ước 2003 có ý nghĩa quan trọng trong việc vận dụng để ghi danh di sản văn hóa phi vật thể ở Việt Nam.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/41127
ISSN: 1013-4328
Appears in Collections:Khoa học Xã hội Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3.89 MBAdobe PDF
Your IP: 54.227.97.219


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.