Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/41127
Nhan đề: Ghi danh di sản văn hóa phi vật thể theo Công ước 2003 của UNESCO: vận dụng ở Việt Nam và sự trông chờ của cộng đồng
Tác giả: Nguyễn, Thị Hiền
Từ khoá: UNESCO
Công ước
Di sản văn hóa
Phi vật thể
Năm xuất bản: 2020
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Khoa học Xã hội Việt Nam;Số 08 .- Tr.68-79
Tóm tắt: Ghi danh di sản văn hóa phi vật thể theo Công ước 2003 của Tổ chức Giáo dục khoa học và Văn hóa Liên hợp quốc (UNESCO) có thể coi là một quá trình di sản hóa với sự tham gia của các bên liên quan, từ tổ chức quốc tế, cơ quan nhà nước, đến các chuyên gia, các cá nhân. Sự đa nghĩa của quá trình ghi danh di sản tạo ra không ít bàn luận trong học thuật và trên phương tiện thông tin đại chúng. Sự ghi danh nhận diện những giá trị, chức năng của di sản đối với cộng đồng và nâng cao nhận thức về bảo vệ di sản, cũng như làm tăng thêm sự can thiệp, mối quan tâm của các bên liên quan. Phân tích sự ghi danh di sản văn hóa phi vật thể theo công ước 2003 có ý nghĩa quan trọng trong việc vận dụng để ghi danh di sản văn hóa phi vật thể ở Việt Nam.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/41127
ISSN: 1013-4328
Bộ sưu tập: Khoa học Xã hội Việt Nam

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
3.89 MBAdobe PDF
Your IP: 34.207.247.69


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.