Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/41145
Title: Học viện Hành chính công nước cộng hòa Ác-Mê-Ni-a (PAARA)
Authors: Lê, Thị Thanh Hương
Nguyễn, Thị Thu Trang
Keywords: Học viện Hành chính công
Nước cộng hòa Ác-Mê-Ni-a (PAARA)
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Quản lý Nhà nước;Số 273 .- Tr.117-118
Abstract: Học viện Hành chính công nước Cộng hòa Ác-mê-ni-a (Public Administration Academy of the Republic of Armenia - viết tắt là PAARA) thuộc Bộ Giáo dục Ác-mê-ni-a, được thành lập vào ngày 24/5/1994 theo chương trình Hỗ trợ kỹ thuật cho các quốc gia độc lập (TACIS) của Liên minh châu Âu. Khóa học đầu tiên của sinh viên được tổ chức vào năm 1995 và Học viện được trao quyền tổ chức chương trình đào tạo, bồi dưỡng bán thời gian với thời hạn 2,5 năm.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/41145
ISSN: 2354-0761
Appears in Collections:Quản lý Nhà nước

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.54 MBAdobe PDF
Your IP: 3.239.129.52


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.