Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/41151
Title: Quản lý nhà nước trong nền kinh tế số
Authors: Trần, Đức Hiệp
Keywords: Quản lý nhà nước
Kinh tế số
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương;Số 576 .- Tr.07-09
Abstract: Cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0 đã làm thay đổi nhiều phương thức hoạt động kinh tế các quốc gia trên thế giới đều có sự thay đổi mạnh mẽ, và Việt Nam cũng không phải là ngoại lệ. Các trao đổi hàng hóa, dịch vụ giữa cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp bắt đầu dựa trên ứng dụng công nghệ số. Để thích ứng với nền kinh tế chuyển đổi sang kinh tế số, Nhà nước cũng phải đổi mới mô hình và cách thức áp dụng công nghệ số trong quản lý kinh tế.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/41151
ISSN: 0868-3808
Appears in Collections:Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.33 MBAdobe PDF
Your IP: 54.174.225.82


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.