Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/41162
Title: Hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi số trong giai đoạn hiện nay
Authors: Phạm, Văn Dũng
Phạm, Nhật Linh
Keywords: Hỗ trợ
Chuyển đổi số
Doanh nghiệp
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương;Số 576 .- Tr.16-18
Abstract: Ngày 3/6/2020, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt “Chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”. Chuyển đổi số được xác định rõ là quá trình tất yếu của Việt Nam để phát triển kinh tế - xã hội trong giai đoạn mới. Chương trình chuyển đổi số quốc gia rất rộng lớn, vừa phát triển Chính phủ số, kinh tế số, xã hội số, vừa hình thành các doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam có năng lực cạnh tranh toàn cầu. Bài viết này tập trung bàn về chuyển đổi số của doanh nghiệp, một nội dung rất quan trọng để đưa nước ta trở thành quốc gia số.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/41162
ISSN: 0868-3808
Appears in Collections:Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.34 MBAdobe PDF
Your IP: 23.20.20.52


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.